WWW.SOSAKOS.CZ

spolek SOSÁK & ŠKOLKA ROZMARÝN - dětská skupina

SOSák

Logo o.s.SOSá.

"Spolek SOSák je volným sdružením osob z České republiky i zahraničí, jejichž zájmem je rozvoj tradiční vesnice, s přihlédnutím k moderní době a současnému člověku, a to na okraji velkého města." (Stanovy o.s.SOSák)

Působíme v obcích Sibřina a Stupice (při východním okraji Prahy), a také v rámci obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří. Při masopustním veselí jsme na jaře roku 2011 oslavili 10. výročí činnosti.

V souladu s naším posláním pro Vás, spoluobčany všech věkových kategorií, připravujeme dle kapacit nabídku VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT a služeb, zřídili jsme a s úspěchem provozujeme ŠKOLKU ROZMARÝN DĚTSKOU SKUPINU s celotýdenním programem pro děti a rodiče na mateřské dovolené, oživujeme tradice vesnice, pořádáme různá setkání, workshopy a dílny, tématické besedy apod. Máme radost, že činnost spolku SOSák inspirovala k obdobným aktivitám i řadu dalších osob / sdružení v blízkém i širším okolí. Našimi akcemi a projekty tak "pod značkou"  SOSák vytváříme zájem o místo, ve kterém společně žijeme. Vytváříme kulturu na vsi.

Jako občanské sdružení se musíme spoléhat především na své vlastní zdroje, finanční i lidské. Právě díky Vaší podpoře můžeme usilovat o lepší naplňování našeho poslání. Ze srdce proto děkujeme všem lidem, kteří nám svými myšlenkami, prací nebo jakkoliv jinak, mnohdy na úkor svého volného času, nezištně pomohli, pomáhali a pomáhají - bez vás by to zkrátka nešlo!

Poslání SOSáku

Posláním občanského sdružení SOSák je pomoci s oživením tradic vesnice, společenského a kulturního žití spoluobčanů. Vytvoření a podpora zájmu o místo, ve kterém společně žijeme:

 • pořádáme kulturní, výchovné, vzdělávací, sportovní, turistické akce,
 • vytváříme prostor pro zapojování občanů do věcí obecních a zajišťuje petiční a shromažďovací akce obyvatel obcí Sibřiny a Stupic a občanů obcí okolních,
 • vytváříme pravidelné zájmové činnosti a volnočasové aktivity,
 • zřizujeme mateřská centra,
 • v rámci svých možností pomáháme s údržbou a obnovoukulturně-památkových staveb a rezervací v místě a v blízkém okolí,
 • podporujeme školní a předškolní vzdělávání,
 • ochraňujeme přírodu a krajinu (ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny místně příslušné pro celé území ČR) a pozitivně ovlivňujeme urbanistické i stavební změny v katastru obcí Sibřina a Stupice,
 • poskytujeme prevenci proti sociálně-patologickým jevům ve společnosti

Občanské sdružení SOSák zapojuje a vytváří prostor pro:

 • děti a mládež - děti předškolního věku, děti mladšího a staršího školního věku, mládež,
 • děti a rodiče na mateřské dovolené,
 • seniory,
 • děti, mládež i dospělé s různými smyslovými či zdravotními znevýhodněními,
 • minoritní skupiny obvytel - sociálně slabší občany, romské skupiny, cizince, sociálně znevýhodněné děti (z dětských domovů),
 • dospělé - výše nejmenované.

Chcete podpořit činnost občanského sdružení SOSák nebo případnou podporu zvažujete? Přečtěte si informace o » způsobech podpory SOSáku.

Členění aktivit SOSáku

Organizačně členíme aktivity občanského sdružení SOSák na několik oblastí:

 • Pořádání akcí v rámci kultury na vsi, včetně podpory jiných akcí (dětský domov, obec).
 • Volnočasové aktivity
  • pro děti a rodiče na mateřské dovolené,
  • pro děti předškolního a školního věku,
  • pro dospělé.
 • Rodinné centrum Rozmarýn pro děti a rodiče na mateřské dovolené.
 • Psaní projektů.

 Tomuto členění je přizpůsobena jak organizační struktura sdružení, tak i struktura SOSákova webu.

Členství v SOSáku

Podmínky členství 

Členství v občanském sdružení SOSák je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a činností sdružení.

Členství vzniká zapsáním do Seznamu členů občanského sdružení SOSák, s uvedením základních iniciál - jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

Členství zaniká písemným oznámením členům organizačního výboru, úmrtím, vyloučením.

Práva a povinnosti členů

Člen občanského sdružení SOSák má právo:

 • účastnit se akcí a činnosti SOSáku,
 • po dovršení věku 18-ti let volit a být volen do organizačního výboru,
 • podílet se svými názory, návrhy, připomínkami na dění v občanském sdružení SOSák,
 • být informován o jednání občanského sdružení SOSák.

Člen občanského sdružení SOSák má povinnost:

 • dodržovat stanovy občanského sdružení SOSák,
 • důstojně reprezentovat občanské sdružení SOSák na veřejnosti,
 • plnit podmínky členství.

Organizační struktura SOSáku

Organizační struktura občanského sdružení SOSák.

Orgány občanského sdružení SOSák

Valná hromada

 • Schvaluje jednací řád občanského sdružení SOSák.
 • Schvaluje stanovy občanského sdružení SOSák a jejich změny.
 • Volí a odvolává členy organizačního výboru sdružení.
 • Vyjadřuje se k činnosti a hospodaření občanského sdružení SOSák. projednává a schvaluje zprávy o jeho činnosti a hospodaření.
 • Rozhoduje o zániku občanského sdružení SOSák, schvaluje likvidační komisi.

Organizační výbor

 • Je statutárním orgánem sdružení, jedná prostřednictvím svých členů, a to každý člen samostatně.
 • Organizační výbor je volen na valné hromadě členů občanského sdružení SOSák. Skládá se ze tří zvolených členů sdružení v rovném postavení.
 • Řídí sdružení mezi zasedáními valné hromady, plánuje, organizuje, koordinuje a usměrňuje jeho činnost.
 • Nakládá s majetkem občanského sdružení SOSák v souladu se zásadami stanovenými valnou hromadou.
 • Schází se nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Na svá jednání může kterýkoliv člen výboru přizvat podle potřeby jiné členy sdružení, případně další osoby podílející se na činnosti občanského sdružení SOSák.

V organizaci občanského sdružení SOSák je dodržován princip přímé volitelnosti a odpovědnosti volených představitelů těm, kdo je zvolili.

Zvolení představitelé občanského sdružení SOSák jsou povinni dodržovat a ve své činnosti uplatňovat principy:

 • veřejné informovanosti,
 • výměny zkušeností a názorů,
 • poskytování pooci a podpory.

Další organizační jednotky

Ředitel/-ka občanského sdružení SOSák

 • jedná za občanské sdružení SOSák s partnery sdružení,
 • zastává funkci tiskového mluvčího sdružení, pokud není valnou hromadou jmenován tiskový mluvčí,
 • zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou,
 • koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce s místními spolky a obcemi v Regionu Pošembeří,
 • zajišťuje lobbing ve prospěch sdružení,
 • koordinuje činnost orgánů sdružení,
 • uzavírá pracovně právní vztahy,
 • zajišťuje poradenství pro členy a partnery sdružení, zajišťuje vzdělávání pro členy a zaměstnance sdružení,
 • zajišťuje fundraisingové aktivity pro občanské sdružení SOSák a aktualizuje rozpočet občanského sdružení SOSák.

Manažer/-ka rodinného centra Rozmarýn

 • řídí chod rodinného centra Rozmarýn, zajišťuje náplň a rozdělení jeho činností , vede přehled o stavu financování rodinného centra Rozmarýn; zpracovávání dílčích i závěrečných zpráv předkládá řediteli občanského sdružení SOSák,
 • koordinuje činnost a vzdělávání lektorů rodinného centra Rozmarýn,
 • zveřejňuje aktuální informacez činnosti rodinného centra Rozmarýn,
 • koordinuje součinnost rodinného centra Rozmarýn s dalšími aktivitami občanského sdružení SOSák,
 • zajišťuje fundraisingové aktivity pro rodinné centrum Rozmarýn i pro občanské sdružení SOSák.

Koordinátor/-ka volnočasových aktivit

Stanovy a závěrečné zprávy

Stanovy  SOSák:

» Aktualni_stanovy

Závěrečné zprávy občanského sdružení SOSák:

ZA ROK 2020  >>> Zz2020

ZA ROK 2019  >>> Zz2019 

ZA ROK 2018 >> Zz-2018_2 A PŘÍLOHY >> Sosakovy-adventni-novinky-2018Sosakovy-novinky-leden-a-unor-2018Sosakovy-novinky-na-brezenSosakovy-novinky-na-cervenSosakovy-novinky-na-dubenSosakovy-novinky-na-listopad-2018Sosakovy-novinky-na-rijenSosakovy-novinky-zari-2018

ZA ROK 2017 >> Zz-2017

ZA ROK 2016 >> Zz-2016

ZA ROK 2015 >> Zz-2015_2

za rok 2014 >>Zz-2014

Dokumenty ke sbírkám